޴Ұ
  • Surface treatment construction
  • 콘크리트 연삭작업

-음성- 신축공장 콘크리트 연삭작업

페이지 정보

작성일DATE : 2019.03.04

본문

음성소재의 모 식품공장 신축건물 

콘크리트 연삭작업 진행하였습니다!

db45cbea070ea7bbdf6373bd3077bdc8_1551664690_1654.jpg
db45cbea070ea7bbdf6373bd3077bdc8_1551664690_4482.jpg
db45cbea070ea7bbdf6373bd3077bdc8_1551664690_6981.jpg
db45cbea070ea7bbdf6373bd3077bdc8_1551664690_959.jpg
db45cbea070ea7bbdf6373bd3077bdc8_1551664691_2444.jpg
db45cbea070ea7bbdf6373bd3077bdc8_1551664691_5077.jpg
db45cbea070ea7bbdf6373bd3077bdc8_1551664691_7852.jpg
db45cbea070ea7bbdf6373bd3077bdc8_1551664692_0397.jpg
db45cbea070ea7bbdf6373bd3077bdc8_1551664692_2819.jpg
db45cbea070ea7bbdf6373bd3077bdc8_1551664692_518.jpg
db45cbea070ea7bbdf6373bd3077bdc8_1551664700_7942.jpg
db45cbea070ea7bbdf6373bd3077bdc8_1551664701_0683.jpg
db45cbea070ea7bbdf6373bd3077bdc8_1551664701_5536.jpg
db45cbea070ea7bbdf6373bd3077bdc8_1551664701_7931.jpg
db45cbea070ea7bbdf6373bd3077bdc8_1551664702_0372.jpg
db45cbea070ea7bbdf6373bd3077bdc8_1551664702_3237.jpg
db45cbea070ea7bbdf6373bd3077bdc8_1551664702_5737.jpg
db45cbea070ea7bbdf6373bd3077bdc8_1551664702_8198.jpg
db45cbea070ea7bbdf6373bd3077bdc8_1551664703_0796.jpg
db45cbea070ea7bbdf6373bd3077bdc8_1551664703_3197.jpg
db45cbea070ea7bbdf6373bd3077bdc8_1551664708_121.jpg
db45cbea070ea7bbdf6373bd3077bdc8_1551664708_4293.jpg
db45cbea070ea7bbdf6373bd3077bdc8_1551664708_703.jpg
db45cbea070ea7bbdf6373bd3077bdc8_1551664708_9917.jpg
db45cbea070ea7bbdf6373bd3077bdc8_1551664709_2606.jpg
 

[이 게시물은 최고관리자님에 의해 2019-05-02 14:18:44 기타 면처리작업에서 이동 됨]